Aplinkos saugos politika

UAB „Adwisery“ Aplinkos apsaugos politika

UAB „ADWISERY“ (toliau – ADWISERY) lyderiaujanti, socialiai atsakingo verslo praktikos besilaikanti kompanija, protingais sprendimais keičianti rinkas ir padedanti organizacijoms veikti kitaip.

ADWISERY – socialiai atsakinga organizacija, kuri vykdydama savo veiklą atsižvelgia ne tik į ekonominius, bet ir į ekologinius bei socialinius aspektus. Tuo tikslu įmonė įdiegė aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.

ADWISERY įsipareigoja:

  • nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, siekiant padidinti aplinkos apsaugos veiksmingumą;
  • įgyvendinti savo aplinkosaugos tikslus kartu su partneriais taupiai ir racionaliai naudoti energetinius išteklius, kiek įmanoma mažinti galimų avarinių situacijų riziką, tvarkyti susidarančias atliekas pagal aplinkos apsaugos teisinius ir suinteresuotų šalių reikalavimus;
  • laikytis visų jos veiklai taikomų aplinkosaugos teisinių ir kitų reikalavimų, kuriuos įmonė prisiima;
  • siekiant apsaugoti aplinką, stebėti ir kontroliuoti savo veiklą, kad būtų išvengta galimos taršos rizikos;
  • mokyti darbuotojus, siekiant užtikrinti aplinkosaugos sąmoningumo kultūrą įmonėje.

ADWISERY Aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001:2015 reikalavimų laikymąsi užtikrina reguliariai tikrindami jų atitikimą vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Vidaus ir nepriklausomų išorės auditų rezultatus naudoja priimdama svarbius, su savo veikla, susijusius sprendimus. Įmonės vadovybė reguliariai peržiūri, analizuoja bei atnaujina tikslus ir Aplinkos apsaugos politiką, kad ji nuolat išliktų aktuali ir tinkama.

Darbuotojai yra susipažinę su Aplinkos apsaugos politika. Ji prieinama visoms suinteresuotosios šalims.