Informacijos ir kibernetinio saugumo valdymas

Atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių informacijos saugą ir kibernetinį saugumą, reikalavimams vertinimo paslaugos

Paslauga

Subjektai, valdantys ir (arba) tvarkantys valstybės informacinius išteklius privalo užtikrinti LR kibernetinio saugumo įstatyme ir kituose LR teisės aktuose nustatytus organizacinius ir techninius kibernetinio saugumo reikalavimus (toliau – Reikalavimai).

Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimas, vadovaujantis 2020 m. gruodžio 4 d. LR Krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-941 patvirtinta informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodika, turi būti organizuojamas ir atliekamas ne rečiau kaip kartą per metus.

Subjektai Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui privalo pateikti atitikties vertinimą, šio reikalavimo nevykdymas arba nevykdymas laiku, užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims.

Eiga

 • Surenkame įrodymus ir informaciją
 • Įvertiname surinktus įrodymus ir informaciją
 • Identifikuojame neatitiktis TA reikalavimams
 • Parengiame rekomendacijas neatitiktims pašalinti

Rezultatas

 • Įvertinta atitiktis. Įvertinti subjektų, privalomi užtikrinti LR teisės aktuose nustatyti Reikalavimai
 • Parengta ataskaita. Parengta atitikties įvertinimo ataskaita, kurioje detalizuojamos, atitikties vertinimo metu, nustatytos neatitiktys LR teisės aktų Reikalavimams
 • Parengtos rekomendacijos. Parengtos rekomendacijos, atitikties vertinimo metu, nustatytoms neatitiktims pašalinti
 • Parengta ataskaita tinkama įkelti į ARSIS .

Nauda

 • Įsivertintas organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo valdymo priemonių pakankamumas
 • Nustatytos ir pašalintos neatitiktys
 • Vertinimas pateiktas Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui ir įkeltas į ARSIS
 • Užtikrinta atitiktis LR teisės aktų reikalavimams

Kontaktinis asmuo

Ernestas Lipnickas
Mob. +370 (605) 44 444
E. paštas: ernestas.lipnickas@adwisery.eu